SERGEYNOVIKOVPHOTOGRAPHER

Art detention

View Magazine Jan 2012 

Photographer - Sergey Novikov
MUA&HS - Alexandra Novikova
Style - Polina Shabelnikova
Model - Anna Vasyuta